عنوان مکان : سالن شهیده (سالن حجاب)

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : میدان بسیج