عنوان مکان : آکادمی جودو گنبد

مالک : شهرداری گنبد (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : خیابان گلشن غربی ، جنب کتابخانه مرکزی گنبد