نام : فرهاد
فامیل : یلمه
رشته ورزشی : والیبال
عنوان فعالیت : ورزشکار
تاریخ تولد : ۰۰۰۰/۰۰/۰۰
محل تولد : گنبد کاووس
نام پدر :

 

سوابق :

سال موضوع
۰۰۰۰ ——-