نام :فرهاد
نام خانوادگی :قائمی
رشته ورزشی :والیبال
عنوان فعالیت :ورزشکار
تاریخ تولد :۱۳۶۸/۶/۶
محل تولد :گنبد کاووس
نام پدر :

سوابق باشگاهی :

سالموضوع
۰۰۰۰– – – – – – –
۰۰۰۰– – – – – – –

سوابق تیم ملی :

سالموضوع
۰۰۰۰– – – – – – –
۰۰۰۰– – – – – – –

سوابق قهرمانی :

سالموضوع
۰۰۰۰– – – – – – –
۰۰۰۰– – – – – – –