معرفی اهالی والیبال گنبد

داوود نافعی
داور والیبال

فرهاد قائمی
ورزشکار والیبال

فرهاد یلمه
ورزشکار والیبال

بهمن سالمی
داور والیبال

زهرا شوشتری
ورزشکار والیبال

عبدالله ناظری
ورزشکار والیبال