معرفی اهالی فوتبال گنبد

محمود سیدی
مربی – فوتبال

اکبر میثاقیان
مربی – فوتبال

جلیل گل چشمه
مربی – فوتبال

عظیم گوگ
ورزشکار – فوتبال

محمدرضا مهاجری
مربی – فوتبال