معرفی اهالی بسکتبال گنبد

محمدصفا عیدمحمدی
مربی بسکتبال

رضا غیوری
مربی بسکتبال

علی سوخته سرایی
مربی بسکتبال

سعیده علی
ورزشکار بسکتبال

منیره علیزاده
مربی بسکتبال

مجید عیدمحمدی
ورزشکار بسکتبال