کانون والیبال نجفی (بانوان)

نام مسئول : فاطمه نجفی

شماره تماس : ۰۹۱۱۳۷۶۲۹۱۹

آدرس : میدان بسیج ، سالن شهیده بانوان (حجاب)