کلاس آموزش کاراته استاد ایگی

نام مسئول : ابوالفضل ایگی

شماره تماس : ۰۹۱۱۹۹۸۴۳۷۲

آدرس : سالن فجر – جنب فروشگاه اتکا