مدرسه فوتبال پدیده گنبد

نام مسئول : عبدالجلیل گل چشمه

شماره تماس : ۰۹۱۱۳۷۶۲۲۴۵

آدرس : گنبدکاووس