کانون بسکتبال جهاندیده (بانوان)

نام مسئول : عالیه جهاندیده

شماره تماس : ۰۹۳۳۶۷۰۶۰۵۹

آدرس : گنبد – خیابان خرمشهر ، چهارراه اول سمت راست ، سالن مشکات