عنوان مکان : زمین ورزشی تنیس گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس :