عنوان مکان : استادیوم فوتبال تختی گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : نرسیده به میدان بسیج