عنوان مکان : سالن سینا گنبد

مالک : آموزش و پرورش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : میدان سینا