عنوان مکان : خانه شطرنج گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : بلوار دانشجو