عنوان مکان : سالن شاهد گنبد

مالک : آموزش و پرورش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : بلوار دانشجو