عنوان مکان : سالن سپاه گنبد

مالک : سپاه پاسداران ایران

شماره تماس :

آدرس : روبروی دادگستری گنبد