عنوان مکان : سالن دانشگاه پیام نور

مالک : دانشگاه پیام نور گنبد

شماره تماس :

آدرس : گنبد – انتهای بلوار دانشجو – دانشگاه پیام نور گنبدکاووس