عنوان مکان : زمین ساحلی کارگران

مالک : اداره کار (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : جاده گنبد به سمت آق آباد