عنوان مکان : استخر خانه ورزش گنبد

مالک : شرکت خانه ورزش گنبد

شماره تماس : ۰۱۷۳۳۵۸۴۰۱۲

آدرس : بلوار دانشجو ، خیابان پیام ، پشت پارک شهید فهمیده ، استخر خانه ورزش