عنوان مکان : سالن چای بوئین گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : منطقه چای بوئین