عنوان مکان : خانه بسکتبال گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : بلوار دانشجو