عنوان مکان : سالن اترک طیار گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : انتهای خیابان رسالت