عنوان مکان : مجموعه اسبدوانی گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : جاده اسبدوانی