عنوان مکان : زمین ورزشی تیر و کمان گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : نرسیده به میدان بسیج ، داخل مجموعه ورزشی تختی