عنوان : باشگاه رزمی جهاندار (آقایان)

نام مسئول : فرهود صفیاری

شماره تماس : ۰۹۱۲۲۱۴۸۱۹۹

آدرس : گنبد – خیابان شهید رمضانی