سالن سینا گنبد

سالن سینا گنبد

مالک: آموزش و پرورش (دولتی)
نام مسئول: اداره آموزش و پرورش
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
میدان سینا, گنبدکاووس, گلستان, ایران