سالن شاهد گنبد

سالن شاهد گنبد

مالک: آموزش و پرورش (دولتی)
نام مسئول: اداره آموزش و پرورش
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
بلوار دانشجو, گنبدکاووس, گلستان, ایران