سالن مشکات گنبد

سالن مشکات گنبد

مالک: آموزش و پرورش (دولتی)
نام مسئول: اداره آموزش و پرورش
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
خیابان خرمشهر ، چهار راه اول, گنبدکاووس, گلستان, ایران