زمین ساحلی کارگران

زمین ساحلی کارگران

مالک: اداره کار (دولتی)
نام مسئول: کار و رفاه اجتماعی
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
جاده گنبد به سمت آق آباد, گنبدکاووس, گلستان, ایران