سالن دانشگاه گنبد

سالن دانشگاه گنبد

مالک: دانشگاه گنبد
نام مسئول: دانشگاه گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
جاده اسبدوانی, گنبدکاووس, گلستان, ایران