استادیوم آزادی گنبد

استادیوم آزادی گنبد

مالک: اداره ورزش
نام مسئول: اداره ورزش
اطلاعات تماس
شماره تماس: 0900
آدرس:
جاده اسبدوانی, گنبدکاووس, گلستان, ایران