مجموعه اسبدوانی گنبد

مجموعه اسبدوانی گنبد

نام مسئول: خانه اسب ایران
آدرس:
جاده اسبدوانی - منطقه پلی حاجی, گنبدکاووس, گلستان, ایران