اعضای هیئت رئیسه :
رئیس کمیته : – – – – – – –
تاریخ شروع مسئولیت :
نائب رئیس (بانوان) :
دبیر کمیته :
خزانه دار :
روابط عمومی :
سایر مسئولین کمیته :

 

آدرس دفتر کمیته : – – – – – – –
شماره های تماس : ۰۰۰۰۰۰۰۰
وب سایت : – – – – – – –

 

اسامی پیشکسوتان ، مربیان ، داوران و ورزشکاران این رشته ورزشی در شهرستان گنبد :

نام و نام خانوادگی پیشکسوت مربی داور ورزشکار
– – – – – – – O O O O

 

این لیست کامل تر خواهد شد