رئیس هیئت : علی فرشباف
تاریخ شروع مسئولیت :

نائب رئیس :
(امور بانوان)

دبیر هیئت :

خزانه دار :

اعضای هیئت رئیسه :

روابط عمومی :

سایر مسئولین هیئت :

آدرس دفتر هیئت :

شماره های تماس :

سایت یا شبکه های اجتماعی :

اسامی پیشکسوتان ، مربیان ، داوران و ورزشکاران این رشته ورزشی در شهرستان گنبد :

این لیست کامل تر خواهد شد