عنوان : باشگاه صادق (آقایان)

نام مسئول :

شماره تماس :

آدرس : میدان ترمینال ، خیابان ملت