عنوان : باشگاه برادران مجردی (بانوان – آقایان)

نام مسئول :

شماره تماس :

آدرس : خیابان خیام شمالی – بعد از تقاطع شریعتی