عنوان : باشگاه بدنسازی جوانان

نام مسئول : بلخانی

شماره تماس :

آدرس : میدان یادبود – ابتدای خیابان ملانفس