عنوان : باشگاه فرازان (آقایان – بانوان)

نام مسئول :

شماره تماس :

آدرس : میدان ۱۷ شهریور – سالن هلال احمر