عنوان : باشگاه اندام سازان بهزاد (آقایان – بانوان)

نام مسئول : بهزاد مهمان دوست

شماره تماس :

آدرس : گنبد – بلوار دانشجو – خانه ورزش گنبد