باشگاه تناسب اندام آرنا (آقایان)

نام مسئول : نادعلی

شماره تماس : ۰۱۷۳۳۲۳۰۰۸۳

آدرس : گنبد – خیابان کاخ (طالقانی غربی) ، تقاطع مبارزان