موقعیت : بالای مطالب (فقط صفحه اصلی)
اندازه : ۴۶۸ در ۶۰ پیکسل
۱ ماهه : ۱۰۰ هزار تومان
۳ ماهه : ۲۵۰ هزار تومان
۶ ماهه : ۴۵۰ هزار تومان
۱ ساله : ۸۵۰ هزار تومان

موقعیت : پایین مطالب (فقط صفحه اصلی)
اندازه : ۴۶۸ در ۶۰ پیکسل
۱ ماهه : ۱۰۰ هزار تومان
۳ ماهه : ۲۵۰ هزار تومان
۶ ماهه : ۴۵۰ هزار تومان
۱ ساله : ۸۵۰ هزار تومان

موقعیت : پایین صفحه (همه صفحات)
اندازه : ۷۲۸ در ۹۰ پیکسل
۱ ماهه : ۱۵۰ هزار تومان
۳ ماهه : ۴۰۰ هزار تومان
۶ ماهه : ۷۵۰ هزار تومان

موقعیت : ستون کنار صفحه (همه صفحات)
اندازه : ۱۲۰ در ۲۴۰ پیکسل
۳ ماهه : ۲۰۰ هزار تومان
۶ ماهه : ۳۵۰ هزار تومان
۱ ساله : ۶۵۰ هزار تومان

موقعیت : پایین صفحه (همه صفحات)
اندازه : ۱۸۰ در ۱۵۰ پیکسل
۳ ماهه : ۱۵۰ هزار تومان
۶ ماهه : ۲۵۰ هزار تومان
۱ ساله : ۴۵۰ هزار تومان