نام : عبدالحمید
فامیل : زیتونلی
رشته ورزشی : بدنسازی
عنوان فعالیت : مربی – استاد دانشگاه
تاریخ تولد : ۰۰۰۰/۰۰/۰۰
محل تولد : گنبد کاووس
نام پدر :

 

سوابق :

سال موضوع
۰۰۰۰ ——-