اهالی فوتبال :

سردار آزمون ورزشکار – فوتبال

 

اهالی والیبال :

داوود نافعی داور – والیبال
فرهاد قائمی ورزشکار – والیبال
فرهاد یلمه ورزشکار – والیبال
بهمن سالمی ورزشکار – والیبال ساحلی
زهرا شوشتری مربی – والیبال

 

اهالی بسکتبال :

سعیده علی ورزشکار – بسکتبال

 

اهالی بدنسازی :

حمید زیتونلی مربی – بدنسازی

 

اهالی سپک تاکرا :

زهرا شوشتری ورزشکار – سپک تاکرا