معرفی اهالی ورزش گنبد


فرهاد قائمی
ورزشکار – والیبال


سردار آزمون
ورزشکار – فوتبال