مدرسه فوتبال وشمگیر
(ویژه پسران)

مدرسه فوتبال المپیک
(ویژه پسران)

مدرسه فوتبال عقاب
(ویژه پسران)

مدرسه فوتبال ستارگان
(ویژه پسران)

مدرسه فوتبال آینده سازان
(ویژه پسران)

مدرسه فوتبال جیحون
(ویژه پسران)

مدرسه فوتبال شاهین
(ویژه پسران)

مدرسه فوتبال امید
(ویژه پسران)

آموزش فوتسال (خانم چراغی)
(ویژه دختران)

اگر شما مربی هستید اطلاعات کلاس آموزشی خود را برای ما بفرستید