عنوان مکان : سالن کشتی گنبد (پورای ولی)

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس :