انجمن های ورزشی گنبد

معرفی انجمن های ورزشی شهرستان گنبد

اعضای هیئت رئیسه :
رئیس هیئت : جواد آجودانی
تاریخ شروع مسئولیت :
نائب رئیس (بانوان) :
دبیر هیئت :
خزانه دار :
روابط عمومی :
سایر مسئولین هیئت :

 

آدرس دفتر هیئت : – – – – – – –
شماره های تماس : ۰۰۰۰۰۰۰۰
وب سایت : – – – – – – –