عنوان : باشگاه خورشید (ویژه بانوان)

نام مسئول : میترا پورعلی

شماره تماس :

آدرس : خیابان دلگشا جنوبی ، خیابان دانشگاه ، کوچه اول سمت راست