عنوان : باشگاه ایروبیک با گلی (بانوان)

نام مسئول : گل ناز عجمی

شماره تماس : ۰۹۳۵۱۸۴۵۵۸۶

آدرس : گنبد – خیابان ستار قرنجیک