مشخصات حساب بانکی :

عنوان بانک : بانک صادرات ایران
شماره حساب : ۰۳۰۸۳۳۴۳۹۳۰۰۰
شماره کارت : ۶۰۳۷۶۹۷۴۵۵۶۰۰۸۱۴
نام صاحب حساب : احمد فضلی
شماره شبا : IR77 0190 0000 0030 8334 3930 00